Onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van O-bureau BV

1 we zijn duidelijk 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten met O. 1.2 Offertes van O zijn twee maanden geldig. 1.3 Voor een opdracht wordt een offerte of projectbriefing gemaakt die door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Als dit (nog) niet is gebeurd, maar opdrachtgever ermee instemt dat O begint met de opdracht, dan geldt de offerte of briefing als uitgangspunt. 1.4 Als er afspraken worden gemaakt die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan worden deze vastgelegd in de offerte of briefing.

2 we doen ons best 2.1 O zal de belangen van opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen en hem op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 O zal de belangen van opdrachtgever bij derden, die onder haar regie werken zo goed mogelijk behartigen. Voor doorgegeven producten en diensten van derden gelden de algemene voorwaarden van de toeleverancier voor opdrachtgever. 2.3 Opdrachtgever zal op zijn beurt alles doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goed resultaat.

3 we hebben een heldere projectaanpak 3.1 O hanteert voor het verloop van projecten een projectaanpak met daarin de belangrijkste stappen beschreven. 3.2 O doet haar best gemaakte afspraken na te komen en deadlines te halen, maar planningen blijven indicatief tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd. 3.3 Wijzigingen in de planning worden zo snel mogelijk met opdrachtgever verlegd. 3.4 O kan opdrachtgever vragen belangrijke fases of stappen in het project goed te keuren. 3.5 Vóór productie of publicatie worden prototypes, modellen of proeven van het ontwerp door opdrachtgever goedgekeurd. Voor eventuele fouten die dan alsnog over het hoofd zijn gezien is O niet aansprakelijk. 3.6 Als opdrachtgever te kennen geeft aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan kan O ook niet aansprakelijk zijn voor fouten. 3.7 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of relevante zaken voldoen aan wettelijke eisen is de verantwoording van opdrachtgever.

4 we koesteren onze ideeën 4.1 O zal binnen het project alle creativiteit en ideeën gebruiken om tot een zo goed mogelijk product voor opdrachtgever te komen. 4.2 Uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (zoals octrooirecht, modelrecht en auteursrecht) zijn van O. 4.3 De gedurende het project door O gemaakte ontwerpen, tekeningen, prototypes, proeven, films en andere materialen en elektronische bestanden zijn eigendom van O. 4.4 Opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van de ideeën of het ontwerp binnen de overeengekomen of voorgenomen bestemming, voor ruimer gebruik is toestemming van O nodig. 4.5 Opdrachtgever mag geen veranderingen in de ontwerpen aan (laten) brengen. 4.6 O mag haar naam op of bij het werk (laten) vermelden en mag het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit of promotie voor zover het opdrachtgever niet schaadt. 4.7 Het uitvoeren van onderzoek naar rechten van derden behoort niet automatisch tot de opdracht.

5 we zijn duidelijk in kosten 5.1 Alle kosten worden zo goed mogelijk vooraf aangegeven in offertes. 5.2 Naast het overeengekomen honorarium worden ook de kosten die O voor de uitvoering van de opdracht maakt vergoed. 5.3 Meerwerk wordt apart tegen normaal tarief vergoed. 5.4 Opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 30 dagen om facturen te voldoen, na het verstrijken van deze termijn kan O wettelijke rente in rekening brengen. 5.5 Alle eventuele kosten in verband met een late betaling (juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus) kan O in rekening brengen bij opdrachtgever. 5.6 Als opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of in gebreke blijft, mag hij de ter beschikking gestelde resultaten niet gebruiken en komt de licentie te vervallen.

6 we houden ons aan afspraken 6.1 Briefings en/of offertes, maar ook (aanvullende) mondelinge afspraken gelden als overeenkomst. 6.2 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal hij honorarium, gemaakte kosten en kosten van derden van de tot dan verrichte werkzaamheden vergoeden. Daarnaast heeft O recht op vergoeding voor derving van inkomsten. 6.3 Als O de overeenkomst opzegt vanwege een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever, zal opdrachtgever het honorarium, gemaakte kosten en kosten derden met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden betalen. 6.4 Opdrachtgever en O kunnen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. 6.5 Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen of ideeën te gebruiken en vervallen alle licenties.

7 we respecteren elkaars rechten 7.1 O garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat O over het werk kan beschikken. 7.2 Opdrachtgever vrijwaart O voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de opdracht worden gebruikt. 7.3 Opdrachtgever vrijwaart O of door O bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden als gevolg van het toepassen of gebruiken van het resultaat van de opdracht. 7.4 O zal eventuele geconstateerde fouten zo snel mogelijk melden, maar O kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) fouten of gebreken in materiaal of instructies beschikbaar gesteld door opdrachtgever of derden. 7.5 De aansprakelijkheid van O voor schade is beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, maar is nooit hoger dan het bedrag van het honorarium. 7.6 Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 7.7 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel opdrachtgever als O geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 7.8 Rechten uit de met O gesloten overeenkomst kan opdrachtgever niet overdragen aan derden, alleen bij overdracht van zijn gehele onderneming. 7.9 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen, dat geldt ook voor derden die in de opdracht worden betrokken. 7.10 Op de overeenkomst tussen O en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen zullen aan een bevoegd rechter in het arrondissement Utrecht worden voorgelegd.